Limity dopłat

limity dopłat do kredytów

Dopłaty do wkładu własnego w programie Mieszkanie dla Młodych określane są na podstawie średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej nieruchomości mieszkalnych. Ogólnie rzecz biorąc graniczną wartość nieruchomości mieszkalnej, do której może być stosowana pomoc oblicza się poprzez pomnożenie średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia i powierzchni danego lokalu. Ustawa reguluje szczegóły jak i maksymalną powierzchnie lokali, do których może być stosowane dofinansowanie. Czym jest omawiany wskaźnik?

Otóż średni wskaźnik przeliczeniowy odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej nieruchomości mieszkalnej to średnia arytmetyczna wartość wskaźnika opisanego w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku mówiącej o „ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego”. Jest to średnia arytmetyczna wartości wskaźnika ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach dla:

  • miasta, które jest siedzibą wojewody lub sejmiku danego województwa (w przypadku, gdy dany lokal mieszkalny jest położony na terenie miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa)
  • reszty gmin w danym województwie (gdy lokal mieszkalny jest położony na terenie gminy niesąsiadującej z miastem, które jest siedzibą wojewody lub sejmiku danego województwa)
  • miasta, które jest siedzibą wojewody lub sejmiku danego województwa, a także pozostałych gmin (nie, więc jednak niż 120% wartości ustalonej zgodnie z punktem drugim) w przypadku, gdy lokal jest położony na terenie gminy sąsiadującej z miastem, które jest siedzibą wojewody lub sejmiku danego województwa

Dodaj komentarz