Odstąpienie od umowy kredytowej

zerwanie umowy kredytowej

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych mająca być podstawą do funkcjonowania programu Mieszkanie dla Młodych przewiduje kilka zasadniczych sytuacji, kiedy może być mowa o odstąpieniu od umowy na podstawie, której wypłacane jest dofinansowanie do wkładu własnego. Innymi słowy mówiąc chodzi tu o sytuacje, w których udzielone wsparcie finansowe ulega zwrotowi.

Zgodnie z założeniami ustawy uzyskane wsparcie podlega zwrotowi, jeżeli w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu bądź przeniesieniu własności mieszkania (lokalu mieszkalnego) będziemy mieli do czynienia z jedną z poniższych sytuacji:

  • Nabywca lokalu dokona zbycia prawa do lokalu. Mowa tu o prawie własności lub współwłasności lokalu mieszkalnego
  • Wynajmie lub też użyczy takowego lokalu mieszkalnego innym osobom
  • Zmieni sposób użytkowania lokalu mieszkalnego. Mowa tu o zmianach, które w myśl ustawy uniemożliwią mu realizację podstawowego celu programu, czyli zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych
  • Nabywca uzyska prawo własności bądź prawo współwłasności innego lokalu mieszkalnego (mieszkania) lub budynku mieszkalnego (domu jednorodzinnego). To samo dotyczy uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Mowa jest o uzyskaniu prawa w części lub całości. Wyjątkiem jest tu uzyskanie takowych praw w drodze spadku lub w na skutek zawarcia związku małżeńskiego

W przypadku zaistnienia wymienionych sytuacji część finansowego wsparcia podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat. Mówimy tu o zwrocie równym iloczynowi kwoty pozyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika, który równy jest ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat oraz liczby 60.

Dodaj komentarz