Wysokość dopłat

wysokość dopłat

Wysokość dopłat w przypadku programu Mieszkanie dla Młodych wynosi 10% kwoty obliczonej, jako iloczyn powierzchni danej nieruchomości oraz średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Brany jest pod uwagę średni wskaźnik z dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie na terenie, której położony jest dany lokal. Mamy tu jednak do czynienia z pewnymi warunkami granicznymi tzw. limity dopłat w programie.

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych określa wszystkie warunki programu Mieszkanie dla Młodych, które są związane z beneficjentami (kredytobiorcy), ale również z samą nieruchomością (mieszkanie od dewelopera), na które zaciągany jest preferencyjny kredyt.

W przypadku nieruchomości o powierzchni do 50 m2 przy obliczaniu kwoty dopłat brana jest pod uwagę cała powierzchnia (średni wskaźnik mnożymy przez takową powierzchnię). W przypadku nieruchomości, których powierzchnia przekracza 50 m2 przy wyliczaniu podstawy dopłat brana jest pod uwagę tylko powierzchnia graniczna, czyli 50 m2. Oznacza to, że kupując nieruchomość nawet o maksymalnej możliwej powierzchni 75 m2 i tak możemy liczyć na dofinansowanie wkładu własnego wyliczone na podstawie wartości nieruchomości określonej, jako iloczyn średniego wskaźnika odtworzenia w danej gminie i powierzchni 50 m2.

Dodatkowo beneficjent może liczyć na kolejne 5% tak wyliczonej sumy, jeżeli w momencie złożenia wniosku wychowuje przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko. Mówimy tu o sytuacji, gdy:

  • Dziecko jest niepełnoletnie
  • Dziecko otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (w tym wypadku wiek nie gra roli)
  • Dziecko nie ukończyło 25 roku życia i kontynuuje naukę

W przypadku małżonków przysposobienie dziecka nie musi być udziałem obydwojga małżonków by dodatkowe dofinansowanie do wkładu własnego było możliwe. Oznacza to, iż dziecko może być przysposobione tylko przez jednego z małżonków, a rodzinie i tak będzie przysługiwać dodatkowe dofinansowanie w wysokości 5%. To jednak nie koniec, jeżeli chodzi o możliwość otrzymania dodatkowego dofinansowania. Nabywca lokalu może otrzymać dodatkowe dofinansowanie w postaci spłaty części kredytu w przypadku urodzenia się lub przysposobienia trzeciego bądź kolejnego dziecka. Tego typu dopłata wynosi 5% kwoty wartości danej nieruchomości określonej przy składaniu wniosku o dofinansowanie. Maksymalnie, więc nabywca lokalu może liczyć na pomoc w wysokości 20% wartości lokalu określonej zgodnie z przepisami ustawy.

Aby jednak otrzymać dodatkowe 5% za trzecie lub kolejne dziecko należy spełnić dwa warunki:

  • Narodziny lub przysposobienie musi nastąpić w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy dotyczącej ustanowienia lub przeniesienia własności lokalu
  • Po narodzinach lub przysposobieniu dziecka nabywca będzie wychowywał troje lub więcej dzieci spełniających warunki ustawowe opisane wyżej

Dodaj komentarz